അലുമിനിയം റൗണ്ട് ട്യൂബ് വലുപ്പങ്ങൾ

 

അലുമിനിയം റൗണ്ട് ട്യൂബ് എക്സ്ട്രൂഷൻ സ്റ്റോക്കിൽ മരിക്കുന്നു

 

ഞങ്ങൾ ഇതിനകം വികസിപ്പിച്ച അലുമിനിയം റൗണ്ട് ട്യൂബ് വലുപ്പങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു.നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചുവടെയുള്ള പട്ടികയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇഷ്‌ടാനുസൃത വലുപ്പം വേണമെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാകും.

അലുമിനിയം റൗണ്ട് ട്യൂബ് വ്യാസ പട്ടിക - നിലവിലുള്ള ഡൈസ്
5 OD x 1.15 മതിൽ 18 OD x 1.5 മതിൽ 25 OD x 8.7 മതിൽ 33 OD x 6.975 മതിൽ 45 OD x 3 മതിൽ 60 OD x 7.5 മതിൽ 84 OD x 20.5 മതിൽ
5 OD x 1.5 മതിൽ 18 OD x 2 മതിൽ 25 OD x 9 മതിൽ 33 OD x 8.5 മതിൽ 45 OD x 3.325 മതിൽ 60 OD x 10 മതിൽ 84.6 OD x 2.3 മതിൽ
5.5 OD x 1 മതിൽ 18 OD x 2 മതിൽ 25 OD x 9 മതിൽ 33 OD x 8.75 മതിൽ 45 OD x 3.5 മതിൽ 60 OD x 11.5 മതിൽ 85 OD x 6 മതിൽ
5.7 OD x 1.1 മതിൽ 18 OD x 2.25 മതിൽ 25.2 OD x 3.2 മതിൽ 33 OD x 11 മതിൽ 45 OD x 4.5 മതിൽ 60 OD x 12.5 മതിൽ 85 OD x 9 മതിൽ
6 OD x 1.5 മതിൽ 18 OD x 2.5 മതിൽ 25.2 OD x 4.15 മതിൽ 33 OD x 14 മതിൽ 45 OD x 5 മതിൽ 60 OD x 13 മതിൽ 85 OD x 10 മതിൽ
6 OD x 1.75 മതിൽ 18 OD x 3 മതിൽ 25.2 OD x 5.3 മതിൽ 33.3 OD x 7.5 മതിൽ 45 OD x 6 മതിൽ 60 OD x 15 മതിൽ 85 OD x 15 മതിൽ
6.1 OD x 1.25 മതിൽ 18 OD x 3.5 മതിൽ 25.2 OD x 5.6 മതിൽ 33.4 OD x 1.7 മതിൽ 45 OD x 7.5 മതിൽ 60 OD x 17.5 മതിൽ 85 OD x 15.5 മതിൽ
6.2 OD x 0.8 മതിൽ 18 OD x 4 മതിൽ 25.3 OD x 4.65 മതിൽ 33.5 OD x 5.5 മതിൽ 45 OD x 8.25 മതിൽ 60 OD x 19 മതിൽ 85 OD x 17.5 മതിൽ
6.35 OD x 1.175 മതിൽ 18 OD x 4 മതിൽ 25.4 OD x 1.5 മതിൽ 34 OD x 3 മതിൽ 45 OD x 8.5 മതിൽ 60 OD x 20 മതിൽ 85 OD x 20.5 മതിൽ
6.35 OD x 1.675 മതിൽ 18 OD x 4.425 മതിൽ 25.4 OD x 2.05 മതിൽ 34 OD x 3.75 മതിൽ 45 OD x 8.95 മതിൽ 60 OD x 22.5 മതിൽ 85 OD x 22 മതിൽ
6.5 OD x 1.25 മതിൽ 18 OD x 4.875 മതിൽ 25.4 OD x 5 മതിൽ 34 OD x 4.75 മതിൽ 45 OD x 9 മതിൽ 60.2 OD x 5.2 മതിൽ 85 OD x 27.5 മതിൽ
6.5 OD x 1.75 മതിൽ 18 OD x 5 മതിൽ 25.4 OD x 6.45 മതിൽ 34 OD x 8.5 മതിൽ 45 OD x 9.5 മതിൽ 60.6 OD x 5.55 മതിൽ 85 OD x 30 മതിൽ
6.6 OD x 1.5 മതിൽ 18 OD x 5.25 മതിൽ 25.5 OD x 1.5 മതിൽ 34 OD x 9.5 മതിൽ 45 OD x 10 മതിൽ 61 OD x 4 മതിൽ 85.2 OD x 1.95 മതിൽ
7 OD x 1 മതിൽ 18 OD x 5.45 മതിൽ 25.5 OD x 6.65 മതിൽ 34 OD x 12 മതിൽ 45 OD x 10.75 മതിൽ 61 OD x 5 മതിൽ 86 OD x 3 മതിൽ
7 OD x 1.5 മതിൽ 18 OD x 5.75 മതിൽ 25.5 OD x 7.1 മതിൽ 34.5 OD x 5.25 മതിൽ 45 OD x 11.5 മതിൽ 61 OD x 11 മതിൽ 86 OD x 5 മതിൽ
7 OD x 1.75 മതിൽ 18.25 OD x 5.85 മതിൽ 25.5 OD x 7.9 മതിൽ 34.5 OD x 13.25 മതിൽ 45 OD x 12.5 മതിൽ 61 OD x 11.5 മതിൽ 86 OD x 11.5 മതിൽ
7 OD x 2.5 മതിൽ 18.4 OD x 4.1 മതിൽ 25.5 OD x 8.65 മതിൽ 34.5 OD x 15.25 മതിൽ 45 OD x 15.5 മതിൽ 61 OD x 14 മതിൽ 86 OD x 15.5 മതിൽ
7.2 OD x 1.85 മതിൽ 18.5 OD x 3.45 മതിൽ 25.8 OD x 4.65 മതിൽ 34.9 OD x 2.9 മതിൽ 45 OD x 16.5 മതിൽ 61.2 OD x 6.7 മതിൽ 87 OD x 10.5 മതിൽ
7.5 OD x 1.35 മതിൽ 18.5 OD x 3.7 മതിൽ 25.8 OD x 7.4 മതിൽ 35 OD x 1 മതിൽ 45 OD x 17.5 മതിൽ 61.6 OD x 2.8 മതിൽ 87 OD x 16.5 മതിൽ
7.5 OD x 2 മതിൽ 18.5 OD x 4.25 മതിൽ 25.8 OD x 7.5 മതിൽ 35 OD x 1.5 മതിൽ 45.5 OD x 3.25 മതിൽ 61.8 OD x 5.9 മതിൽ 87 OD x 20 മതിൽ
7.5 OD x 2.25 മതിൽ 18.5 OD x 4.35 മതിൽ 26 OD x 3.5 മതിൽ 35 OD x 2 മതിൽ 45.5 OD x 4 മതിൽ 62 OD x 7 മതിൽ 87.6 OD x 31.8 മതിൽ
7.7 OD x 1.1 മതിൽ 18.5 OD x 5.35 മതിൽ 26 OD x 4 മതിൽ 35 OD x 2 മതിൽ 45.5 OD x 7.75 മതിൽ 62 OD x 7.75 മതിൽ 88 OD x 3 മതിൽ
8 OD x 1 മതിൽ 18.5 OD x 5.5 മതിൽ 26 OD x 4 മതിൽ 35 OD x 3.5 മതിൽ 45.6 OD x 3.8 മതിൽ 62 OD x 9.5 മതിൽ 88 OD x 10 മതിൽ
8 OD x 1.35 മതിൽ 18.5 OD x 6.15 മതിൽ 26 OD x 4.25 മതിൽ 35 OD x 3.75 മതിൽ 45.8 OD x 1.6 മതിൽ 62 OD x 10 മതിൽ 88 OD x 21.5 മതിൽ
8 OD x 1.7 മതിൽ 18.6 OD x 3.45 മതിൽ 26 OD x 4.95 മതിൽ 35 OD x 3.95 മതിൽ 46 OD x 2.5 മതിൽ 62 OD x 10.25 മതിൽ 88.2 OD x 3.1 മതിൽ
8 OD x 2 മതിൽ 18.6 OD x 3.8 മതിൽ 26 OD x 5.19 മതിൽ 35 OD x 4.5 മതിൽ 46 OD x 3 മതിൽ 62 OD x 13 മതിൽ 88.5 OD x 29.25 മതിൽ
8 OD x 2.25 മതിൽ 18.7 OD x 3.25 മതിൽ 26 OD x 6.5 മതിൽ 35 OD x 5 മതിൽ 46 OD x 4 മതിൽ 62 OD x 18.5 മതിൽ 89 OD x 6 മതിൽ
8 OD x 2.5 മതിൽ 18.9 OD x 4 മതിൽ 26 OD x 8 മതിൽ 35 OD x 6 മതിൽ 46 OD x 5.4 മതിൽ 62.25 OD x 3.625 മതിൽ 89 OD x 15.5 മതിൽ
8.5 OD x 1.15 മതിൽ 19 OD x 1 മതിൽ 26 OD x 9.5 മതിൽ 35 OD x 7.25 മതിൽ 46 OD x 9 മതിൽ 62.6 OD x 17.8 മതിൽ 89 OD x 18.5 മതിൽ
8.5 OD x 1.75 മതിൽ 19 OD x 1.5 മതിൽ 26.2 OD x 4.6 മതിൽ 35 OD x 8 മതിൽ 46 OD x 11 മതിൽ 63 OD x 7.5 മതിൽ 90 OD x 4 മതിൽ
9 OD x 1 മതിൽ 19 OD x 2 മതിൽ 26.3 OD x 3.1 മതിൽ 35 OD x 10 മതിൽ 46 OD x 12.5 മതിൽ 63 OD x 11.5 മതിൽ 90 OD x 7.5 മതിൽ
9 OD x 1.5 മതിൽ 19 OD x 3.25 മതിൽ 26.3 OD x 6.8 മതിൽ 35 OD x 11 മതിൽ 46 OD x 15.5 മതിൽ 63 OD x 15.1 മതിൽ 90 OD x 10 മതിൽ
9 OD x 1.9 മതിൽ 19 OD x 3.5 മതിൽ 26.4 OD x 7.2 മതിൽ 35 OD x 11.5 മതിൽ 46.5 OD x 2 മതിൽ 63 OD x 17.5 മതിൽ 90 OD x 29 മതിൽ
9 OD x 2 മതിൽ 19 OD x 3.65 മതിൽ 26.4 OD x 7.35 മതിൽ 35 OD x 14 മതിൽ 46.5 OD x 3.5 മതിൽ 63.5 OD x 20.25 മതിൽ 90 OD x 32.5 മതിൽ
9 OD x 2.5 മതിൽ 19 OD x 4.3 മതിൽ 26.4 OD x 8.125 മതിൽ 35.3 OD x 5.7 മതിൽ 46.5 OD x 5.75 മതിൽ 63.8 OD x 10.9 മതിൽ 90.5 OD x 10.25 മതിൽ
9 OD x 3 മതിൽ 19 OD x 5.5 മതിൽ 26.4 OD x 8.2 മതിൽ 35.5 OD x 5.8 മതിൽ 46.5 OD x 11.75 മതിൽ 64 OD x 2.5 മതിൽ 91 OD x 6.5 മതിൽ
9 OD x 3.25 മതിൽ 19 OD x 6.5 മതിൽ 26.4 OD x 9.2 മതിൽ 36 OD x 3 മതിൽ 46.5 OD x 12 മതിൽ 64 OD x 3 മതിൽ 91 OD x 10 മതിൽ
9 OD x 3.5 മതിൽ 19.2 OD x 2.49 മതിൽ 26.5 OD x 3.5 മതിൽ 36 OD x 3.5 മതിൽ 47 OD x 3.25 മതിൽ 64 OD x 5 മതിൽ 91 OD x 14 മതിൽ
9.5 OD x 1.25 മതിൽ 19.2 OD x 3.1 മതിൽ 26.5 OD x 5 മതിൽ 36 OD x 4.5 മതിൽ 47 OD x 16.5 മതിൽ 64 OD x 7 മതിൽ 91 OD x 15.5 മതിൽ
9.5 OD x 1.85 മതിൽ 19.3 OD x 4.2 മതിൽ 26.5 OD x 6 മതിൽ 36 OD x 5 മതിൽ 47.5 OD x 12.75 മതിൽ 64 OD x 16 മതിൽ 91 OD x 22.25 മതിൽ
10 OD x 1 മതിൽ 19.3 OD x 4.9 മതിൽ 26.5 OD x 8.65 മതിൽ 36 OD x 5.5 മതിൽ 47.7 OD x 3.6 മതിൽ 64 OD x 18 മതിൽ 91 OD x 26 മതിൽ
10 OD x 1 മതിൽ 19.5 OD x 2.5 മതിൽ 26.7 OD x 5.6 മതിൽ 36 OD x 6 മതിൽ 48 OD x 2.5 മതിൽ 64 OD x 21.5 മതിൽ 91.5 OD x 8.75 മതിൽ
10 OD x 1.5 മതിൽ 19.5 OD x 4.6 മതിൽ 27 OD x 2 മതിൽ 36 OD x 8.5 മതിൽ 48 OD x 3 മതിൽ 64.2 OD x 5.35 മതിൽ 92.5 OD x 7 ഭിത്തി
10 OD x 2 മതിൽ 20 OD x 0.9 മതിൽ 27 OD x 3.5 മതിൽ 36 OD x 9.1 മതിൽ 48 OD x 3.6 മതിൽ 64.8 OD x 3.3 മതിൽ 93 OD x 4 മതിൽ
10 OD x 2.4 മതിൽ 20 OD x 1 മതിൽ 27 OD x 4 മതിൽ 36 OD x 11 മതിൽ 48 OD x 4 മതിൽ 65 OD x 1.5 മതിൽ 93 OD x 18 മതിൽ
10 OD x 2.5 മതിൽ 20 OD x 1.2 മതിൽ 27 OD x 4.5 മതിൽ 36 OD x 11.5 മതിൽ 48 OD x 4.5 മതിൽ 65 OD x 2 മതിൽ 93 OD x 23.5 മതിൽ
10 OD x 2.5 മതിൽ 20 OD x 1.5 മതിൽ 27 OD x 4.5 മതിൽ 36 OD x 13.5 മതിൽ 48 OD x 6.5 മതിൽ 65 OD x 2.5 മതിൽ 94 OD x 10 മതിൽ
10 OD x 2.75 മതിൽ 20 OD x 2 മതിൽ 27 OD x 5 മതിൽ 36 OD x 14.5 മതിൽ 48 OD x 7.6 മതിൽ 65 OD x 3 മതിൽ 94 OD x 18.5 മതിൽ
10 OD x 3 മതിൽ 20 OD x 2.5 മതിൽ 27 OD x 5.2 മതിൽ 36.2 OD x 4.2 മതിൽ 48 OD x 8 മതിൽ 65 OD x 5 മതിൽ 95 OD x 8.5 മതിൽ
10 OD x 3.25 മതിൽ 20 OD x 3 മതിൽ 27 OD x 6.5 മതിൽ 36.2 OD x 9.7 മതിൽ 48 OD x 8 മതിൽ 65 OD x 5.465 മതിൽ 95 OD x 10 മതിൽ
10 OD x 4 മതിൽ 20 OD x 3.25 മതിൽ 27 OD x 8.5 മതിൽ 36.3 OD x 5.65 മതിൽ 48 OD x 9 മതിൽ 65 OD x 5.5 മതിൽ 95 OD x 24 മതിൽ
10.5 OD x 1.85 മതിൽ 20 OD x 4 മതിൽ 27 OD x 10.15 മതിൽ 36.5 OD x 1.5 മതിൽ 48 OD x 10.5 മതിൽ 65 OD x 6.5 മതിൽ 95 OD x 26.5 മതിൽ
10.5 OD x 2.25 മതിൽ 20 OD x 4.5 മതിൽ 27.1 OD x 1.8 മതിൽ 36.5 OD x 2.25 മതിൽ 48 OD x 11 മതിൽ 65 OD x 7.5 മതിൽ 95 OD x 37.25 മതിൽ
10.5 OD x 2.6 മതിൽ 20 OD x 4.5 മതിൽ 27.2 OD x 8.1 മതിൽ 36.5 OD x 3 മതിൽ 48 OD x 11.5 മതിൽ 65 OD x 8 മതിൽ 96 OD x 3.7 മതിൽ
10.5 OD x 3.35 മതിൽ 20 OD x 5 മതിൽ 27.2 OD x 9.35 മതിൽ 36.5 OD x 4.75 മതിൽ 48 OD x 14.5 മതിൽ 65 OD x 10 മതിൽ 96 OD x 17 മതിൽ
10.5 OD x 3.5 മതിൽ 20 OD x 5.5 മതിൽ 27.3 OD x 6.15 മതിൽ 36.5 OD x 6.25 മതിൽ 48 OD x 17 മതിൽ 65 OD x 11.35 മതിൽ 96 OD x 20.5 മതിൽ
11 OD x 1 മതിൽ 20 OD x 6 മതിൽ 27.5 OD x 6.5 മതിൽ 36.5 OD x 7 ഭിത്തി 48 OD x 17.25 മതിൽ 65 OD x 11.5 മതിൽ 96.2 OD x 4.6 മതിൽ
11 OD x 1.5 മതിൽ 20 OD x 6 മതിൽ 27.6 OD x 8.15 മതിൽ 36.5 OD x 8.25 മതിൽ 48.2 OD x 4.6 മതിൽ 65 OD x 14 മതിൽ 96.5 OD x 9 മതിൽ
11 OD x 2.5 മതിൽ 20 OD x 6.425 മതിൽ 28 OD x 3 മതിൽ 36.5 OD x 9.5 മതിൽ 48.2 OD x 5.2 മതിൽ 65 OD x 14.5 മതിൽ 97 OD x 15.5 മതിൽ
11 OD x 3 മതിൽ 20 OD x 6.5 മതിൽ 28 OD x 4 മതിൽ 37 OD x 3 മതിൽ 48.5 OD x 9.5 മതിൽ 65 OD x 18 മതിൽ 98 OD x 8 മതിൽ
11 OD x 3.25 മതിൽ 20 OD x 7 മതിൽ 28 OD x 4.25 മതിൽ 37 OD x 4.95 മതിൽ 49 OD x 4 മതിൽ 65 OD x 21.5 മതിൽ 98 OD x 17.5 മതിൽ
11 OD x 4.5 മതിൽ 20 OD x 7.75 മതിൽ 28 OD x 4.75 മതിൽ 37 OD x 5.5 മതിൽ 49 OD x 6 മതിൽ 65 OD x 22.5 മതിൽ 99 OD x 24.5 മതിൽ
12 OD x 1 മതിൽ 20 OD x 7.85 മതിൽ 28 OD x 5.5 മതിൽ 37 OD x 5.5 മതിൽ 49 OD x 7.25 മതിൽ 65.5 OD x 19.25 മതിൽ 100 OD x 5 മതിൽ
12 OD x 1.5 മതിൽ 20 OD x 7.9 മതിൽ 28 OD x 6 മതിൽ 37 OD x 8.5 മതിൽ 49 OD x 7.5 മതിൽ 66 OD x 4.5 മതിൽ 100 OD x 7 ഭിത്തി
12 OD x 1.85 മതിൽ 20 OD x 8 മതിൽ 28 OD x 7 മതിൽ 38 OD x 2 മതിൽ 49 OD x 8.1 മതിൽ 66 OD x 6.25 മതിൽ 100 OD x 10 മതിൽ
12 OD x 2 മതിൽ 20.35 OD x 5.025 മതിൽ 28 OD x 7 മതിൽ 38 OD x 3 മതിൽ 49 OD x 17 മതിൽ 66 OD x 7.75 മതിൽ 100 OD x 11 മതിൽ
12 OD x 2 മതിൽ 20.5 OD x 4.5 മതിൽ 28 OD x 8 മതിൽ 38 OD x 4 മതിൽ 49.5 OD x 3.75 മതിൽ 66.5 OD x 5.5 മതിൽ 100 OD x 15 മതിൽ
12 OD x 2.75 മതിൽ 20.5 OD x 5 മതിൽ 28 OD x 8.5 മതിൽ 38 OD x 4.5 മതിൽ 49.5 OD x 13.75 മതിൽ 66.9 OD x 4.05 മതിൽ 100 OD x 46.5 മതിൽ
12 OD x 3 മതിൽ 20.5 OD x 5.3 മതിൽ 28 OD x 9 മതിൽ 38 OD x 4.75 മതിൽ 50 OD x 0.9 മതിൽ 67 OD x 3 മതിൽ 101 OD x 23.5 മതിൽ
12 OD x 3.25 മതിൽ 20.5 OD x 6.3 മതിൽ 28 OD x 10.5 മതിൽ 38 OD x 5.7 മതിൽ 50 OD x 2 മതിൽ 67 OD x 4 മതിൽ 101.2 OD x 3.05 മതിൽ
12 OD x 3.5 മതിൽ 20.5 OD x 7.25 മതിൽ 28 OD x 10.65 മതിൽ 38 OD x 6.75 മതിൽ 50 OD x 2 മതിൽ 67 OD x 12.5 മതിൽ 102 OD x 21 മതിൽ
12 OD x 3.85 മതിൽ 20.5 OD x 7.5 മതിൽ 28.2 OD x 3.2 മതിൽ 38 OD x 7.5 മതിൽ 50 OD x 2.5 മതിൽ 67 OD x 14 മതിൽ 102 OD x 26 മതിൽ
12 OD x 4 മതിൽ 20.6 OD x 4.4 മതിൽ 28.2 OD x 9.1 മതിൽ 38 OD x 7.75 മതിൽ 50 OD x 3 മതിൽ 68 OD x 5 മതിൽ 102.5 OD x 17.75 മതിൽ
12 OD x 4.2 മതിൽ 20.6 OD x 5.3 മതിൽ 28.3 OD x 6.65 മതിൽ 38 OD x 9.5 മതിൽ 50 OD x 3.2 മതിൽ 68 OD x 10 മതിൽ 103 OD x 8.5 മതിൽ
12 OD x 4.3 മതിൽ 20.6 OD x 6.35 മതിൽ 28.3 OD x 7.35 മതിൽ 38 OD x 10 മതിൽ 50 OD x 3.2 മതിൽ 68 OD x 12.5 മതിൽ 104 OD x 38 മതിൽ
12 OD x 4.5 മതിൽ 20.7 OD x 4.85 മതിൽ 28.3 OD x 8.15 മതിൽ 38 OD x 10.5 മതിൽ 50 OD x 3.5 മതിൽ 68 OD x 16.5 മതിൽ 105 OD x 13 മതിൽ
12.5 OD x 2.75 മതിൽ 20.8 OD x 4.3 മതിൽ 28.43 OD x 3.965 മതിൽ 38 OD x 11.25 മതിൽ 50 OD x 4 മതിൽ 68 OD x 24 മതിൽ 105 OD x 25 മതിൽ
12.5 OD x 3.6 മതിൽ 21 OD x 2.5 മതിൽ 28.5 OD x 7 ഭിത്തി 38 OD x 12 മതിൽ 50 OD x 5 മതിൽ 68.5 OD x 9.25 മതിൽ 105 OD x 29 മതിൽ
12.5 OD x 3.9 മതിൽ 21 OD x 3 മതിൽ 28.5 OD x 8.55 മതിൽ 38 OD x 12.5 മതിൽ 50 OD x 5.5 മതിൽ 68.5 OD x 12.25 മതിൽ 107 OD x 14 മതിൽ
12.5 OD x 4.2 മതിൽ 21 OD x 3.25 മതിൽ 28.5 OD x 9.75 മതിൽ 38 OD x 13.25 മതിൽ 50 OD x 5.55 മതിൽ 69.3 OD x 7.75 മതിൽ 108 OD x 8.5 മതിൽ
12.7 OD x 4.5 മതിൽ 21 OD x 4 മതിൽ 28.6 OD x 4.075 മതിൽ 38 OD x 15.5 മതിൽ 50 OD x 6 മതിൽ 69.3 OD x 13.65 മതിൽ 108 OD x 20 മതിൽ
13 OD x 1 മതിൽ 21 OD x 4.5 മതിൽ 28.6 OD x 7.2 മതിൽ 38.4 OD x 2.05 മതിൽ 50 OD x 8 മതിൽ 69.5 OD x 6 മതിൽ 110 OD x 8 മതിൽ
13 OD x 1 മതിൽ 21 OD x 5 മതിൽ 28.6 OD x 8.6 മതിൽ 38.5 OD x 4.5 മതിൽ 50 OD x 10 മതിൽ 70 OD x 2 മതിൽ 110 OD x 10 മതിൽ
13 OD x 1.5 മതിൽ 21 OD x 6 മതിൽ 28.7 OD x 8.95 മതിൽ 38.5 OD x 10 മതിൽ 50 OD x 11 മതിൽ 70 OD x 3 മതിൽ 110 OD x 12.5 മതിൽ
13 OD x 2 മതിൽ 21 OD x 6.15 മതിൽ 28.88 OD x 1.485 മതിൽ 39 OD x 3.5 മതിൽ 50 OD x 12 മതിൽ 70 OD x 5 മതിൽ 110 OD x 18.25 മതിൽ
13 OD x 2.4 മതിൽ 21 OD x 7 മതിൽ 29 OD x 3.5 മതിൽ 39 OD x 4 മതിൽ 50 OD x 12.5 മതിൽ 70 OD x 6 മതിൽ 110 OD x 20 മതിൽ
13 OD x 2.45 മതിൽ 21 OD x 7.5 മതിൽ 29 OD x 4 മതിൽ 39 OD x 5 മതിൽ 50 OD x 13.25 മതിൽ 70 OD x 7.5 മതിൽ 112 OD x 13.5 മതിൽ
13 OD x 2.95 മതിൽ 21 OD x 7.85 മതിൽ 29 OD x 4.5 മതിൽ 39 OD x 6 മതിൽ 50 OD x 15 മതിൽ 70 OD x 8.25 മതിൽ 112 OD x 27 മതിൽ
13 OD x 3 മതിൽ 21.1 OD x 2.1 മതിൽ 29 OD x 5 മതിൽ 39 OD x 9 മതിൽ 50 OD x 16.75 മതിൽ 70 OD x 10 മതിൽ 114 OD x 4.5 മതിൽ
13 OD x 3.35 മതിൽ 21.3 OD x 3.75 മതിൽ 29 OD x 5.5 മതിൽ 39 OD x 15.5 മതിൽ 50.3 OD x 3.65 മതിൽ 70 OD x 12.5 മതിൽ 115 OD x 12.5 മതിൽ
13 OD x 3.65 മതിൽ 21.4 OD x 7.7 മതിൽ 29 OD x 6 മതിൽ 39.2 OD x 4.2 മതിൽ 50.5 OD x 2 മതിൽ 70 OD x 15 മതിൽ 115 OD x 17.5 മതിൽ
13 OD x 3.75 മതിൽ 21.5 OD x 3.4 മതിൽ 29 OD x 8 മതിൽ 39.5 OD x 10.5 മതിൽ 50.5 OD x 2.25 മതിൽ 70 OD x 16 മതിൽ 115 OD x 30 മതിൽ
13 OD x 3.75 മതിൽ 21.5 OD x 5 മതിൽ 29 OD x 8.5 മതിൽ 40 OD x 1 മതിൽ 51 OD x 2.35 മതിൽ 70 OD x 17.5 മതിൽ 115 OD x 35 മതിൽ
13 OD x 3.9 മതിൽ 22 OD x 2 മതിൽ 29 OD x 8.8 മതിൽ 40 OD x 1.5 മതിൽ 51 OD x 4.75 മതിൽ 70 OD x 20 മതിൽ 116 OD x 24.5 മതിൽ
13 OD x 4 മതിൽ 22 OD x 2.05 മതിൽ 29 OD x 9.5 മതിൽ 40 OD x 2 മതിൽ 51 OD x 15.5 മതിൽ 70 OD x 23.5 മതിൽ 120 OD x 10 മതിൽ
13 OD x 4.25 മതിൽ 22 OD x 2.5 മതിൽ 29 OD x 11 മതിൽ 40 OD x 2 മതിൽ 52 OD x 4 മതിൽ 70 OD x 24 മതിൽ 120 OD x 25 മതിൽ
13 OD x 4.5 മതിൽ 22 OD x 3 മതിൽ 29 OD x 12.5 മതിൽ 40 OD x 3 മതിൽ 52 OD x 7 മതിൽ 71 OD x 4 മതിൽ 120 OD x 37.5 മതിൽ
13 OD x 5 മതിൽ 22 OD x 4 മതിൽ 29.2 OD x 6.6 മതിൽ 40 OD x 4 മതിൽ 52 OD x 11 മതിൽ 71 OD x 5 മതിൽ 121 OD x 3.5 മതിൽ
13.5 OD x 2.3 മതിൽ 22 OD x 4.85 മതിൽ 29.3 OD x 6.9 മതിൽ 40 OD x 5 മതിൽ 52 OD x 12 മതിൽ 71 OD x 7.5 മതിൽ 121 OD x 16 മതിൽ
13.5 OD x 2.45 മതിൽ 22 OD x 4.925 മതിൽ 29.6 OD x 3.3 മതിൽ 40 OD x 6.5 മതിൽ 53 OD x 3.5 മതിൽ 71 OD x 14.75 മതിൽ 121 OD x 18 മതിൽ
13.5 OD x 4.75 മതിൽ 22 OD x 5.25 മതിൽ 29.65 OD x 10.475 മതിൽ 40 OD x 7.5 മതിൽ 53 OD x 6 മതിൽ 71.5 OD x 9 മതിൽ 121 OD x 23.25 മതിൽ
13.8 OD x 4.05 മതിൽ 22 OD x 5.5 മതിൽ 29.8 OD x 8.15 മതിൽ 40 OD x 8 മതിൽ 53 OD x 6.25 മതിൽ 72 OD x 4 മതിൽ 124 OD x 14.5 മതിൽ
14 OD x 1 മതിൽ 22 OD x 6.1 മതിൽ 30 OD x 1 മതിൽ 40 OD x 9 മതിൽ 53 OD x 6.5 മതിൽ 72 OD x 6 മതിൽ 125 OD x 10 മതിൽ
14 OD x 1.65 മതിൽ 22 OD x 6.5 മതിൽ 30 OD x 2 മതിൽ 40 OD x 10 മതിൽ 53 OD x 9 മതിൽ 72 OD x 7 മതിൽ 125 OD x 20.5 മതിൽ
14 OD x 2 മതിൽ 22 OD x 7 മതിൽ 30 OD x 2.5 മതിൽ 40 OD x 10.5 മതിൽ 53 OD x 10.5 മതിൽ 72 OD x 8 മതിൽ 125 OD x 21.5 മതിൽ
14 OD x 2 മതിൽ 22 OD x 7.5 മതിൽ 30 OD x 2.5 മതിൽ 40 OD x 12.5 മതിൽ 53 OD x 14 മതിൽ 72 OD x 12.5 മതിൽ 125 OD x 25 മതിൽ
14 OD x 2 മതിൽ 22 OD x 7.95 മതിൽ 30 OD x 4 മതിൽ 40 OD x 14.75 മതിൽ 53 OD x 22 മതിൽ 72 OD x 16 മതിൽ 125 OD x 40 മതിൽ
14 OD x 2.5 മതിൽ 22.1 OD x 6.05 മതിൽ 30 OD x 4.05 മതിൽ 40 OD x 15.85 മതിൽ 53.5 OD x 7 ഭിത്തി 72 OD x 17.5 മതിൽ 125.6 OD x 20.45 മതിൽ
14 OD x 2.8 മതിൽ 22.2 OD x 5 മതിൽ 30 OD x 5 മതിൽ 40.2 OD x 4.2 മതിൽ 53.5 OD x 7.25 മതിൽ 73 OD x 14 മതിൽ 125.6 OD x 20.45 മതിൽ
14 OD x 3.5 മതിൽ 22.4 OD x 3.7 മതിൽ 30 OD x 5.5 മതിൽ 40.3 OD x 2.25 മതിൽ 54 OD x 3 മതിൽ 73.5 OD x 10.9 മതിൽ 127 OD x 3.5 മതിൽ
14 OD x 3.5 മതിൽ 22.5 OD x 5.15 മതിൽ 30 OD x 6 മതിൽ 40.5 OD x 3.5 മതിൽ 54 OD x 6 മതിൽ 74 OD x 7 മതിൽ 130 OD x 6 മതിൽ
14 OD x 4.85 മതിൽ 22.5 OD x 8.25 മതിൽ 30 OD x 6 മതിൽ 40.5 OD x 4.44 മതിൽ 54 OD x 7.5 മതിൽ 74.5 OD x 3 മതിൽ 130 OD x 11.5 മതിൽ
14.3 OD x 2.65 മതിൽ 22.7 OD x 5.5 മതിൽ 30 OD x 6.5 മതിൽ 40.5 OD x 4.5 മതിൽ 54 OD x 8 മതിൽ 75 OD x 1.1 മതിൽ 130 OD x 15 മതിൽ
14.5 OD x 3.65 മതിൽ 22.8 OD x 3.1 മതിൽ 30 OD x 7 മതിൽ 40.5 OD x 6.65 മതിൽ 54 OD x 10.5 മതിൽ 75 OD x 2 മതിൽ 130 OD x 33.5 മതിൽ
14.6 OD x 3 മതിൽ 23 OD x 3 മതിൽ 30 OD x 7.5 മതിൽ 40.5 OD x 6.75 മതിൽ 54 OD x 22.5 മതിൽ 75 OD x 3 മതിൽ 133 OD x 9.5 മതിൽ
15 OD x 0.8 മതിൽ 23 OD x 3.5 മതിൽ 30 OD x 8.9 മതിൽ 40.5 OD x 6.85 മതിൽ 55 OD x 1.5 മതിൽ 75 OD x 6 മതിൽ 136 OD x 24 മതിൽ
15 OD x 1 മതിൽ 23 OD x 4.5 മതിൽ 30 OD x 9 മതിൽ 40.5 OD x 10 മതിൽ 55 OD x 2 മതിൽ 75 OD x 10 മതിൽ 140 OD x 20 മതിൽ
15 OD x 2.6 മതിൽ 23 OD x 4.75 മതിൽ 30 OD x 9.8 മതിൽ 40.5 OD x 10.25 മതിൽ 55 OD x 2.5 മതിൽ 75 OD x 12 മതിൽ 140 OD x 28.5 മതിൽ
15 OD x 3 മതിൽ 23 OD x 6 മതിൽ 30 OD x 10.25 മതിൽ 40.5 OD x 11.5 മതിൽ 55 OD x 2.5 മതിൽ 75 OD x 13.5 മതിൽ 143 OD x 11.5 മതിൽ
15 OD x 3.45 മതിൽ 23 OD x 8 മതിൽ 30 OD x 10.5 മതിൽ 40.7 OD x 6.25 മതിൽ 55 OD x 3 മതിൽ 75 OD x 15 മതിൽ 143 OD x 12.5 മതിൽ
15 OD x 3.5 മതിൽ 23 OD x 8.15 മതിൽ 30 OD x 10.65 മതിൽ 41 OD x 2 മതിൽ 55 OD x 4 മതിൽ 75 OD x 16.5 മതിൽ 146 OD x 37 മതിൽ
15 OD x 3.95 മതിൽ 23 OD x 9 മതിൽ 30 OD x 10.85 മതിൽ 41 OD x 2.5 മതിൽ 55 OD x 5 മതിൽ 75 OD x 17.5 മതിൽ 146 OD x 42 മതിൽ
15 OD x 4.325 മതിൽ 23.2 OD x 4.3 മതിൽ 30 OD x 11.5 മതിൽ 41 OD x 3.75 മതിൽ 55 OD x 5.5 മതിൽ 75 OD x 23 മതിൽ 147 OD x 12.5 മതിൽ
15 OD x 4.85 മതിൽ 23.2 OD x 4.95 മതിൽ 30.3 OD x 1.85 മതിൽ 41 OD x 4 മതിൽ 55 OD x 6.5 മതിൽ 75 OD x 27.5 മതിൽ 148 OD x 37.5 മതിൽ
15 OD x 5.5 മതിൽ 23.2 OD x 5.1 മതിൽ 30.3 OD x 4.9 മതിൽ 41 OD x 6.5 മതിൽ 55 OD x 6.75 മതിൽ 75.7 OD x 9.6 മതിൽ 150 OD x 35 മതിൽ
15 OD x 5.5 മതിൽ 23.5 OD x 9.75 മതിൽ 30.3 OD x 8.35 മതിൽ 41 OD x 7.5 മതിൽ 55 OD x 10 മതിൽ 76 OD x 2.75 മതിൽ 152 OD x 10 മതിൽ
15.1 OD x 2.05 മതിൽ 23.8 OD x 7.6 മതിൽ 30.5 OD x 5.25 മതിൽ 41 OD x 9.3 മതിൽ 55 OD x 11 മതിൽ 76 OD x 2.85 മതിൽ 152 OD x 26 മതിൽ
15.5 OD x 2.9 മതിൽ 24 OD x 2.5 മതിൽ 30.8 OD x 9.85 മതിൽ 41 OD x 11.5 മതിൽ 55 OD x 15.5 മതിൽ 76 OD x 4.5 മതിൽ 152.5 OD x 28.75 മതിൽ
15.5 OD x 3 മതിൽ 24 OD x 3 മതിൽ 31 OD x 3.5 മതിൽ 41 OD x 14 മതിൽ 55 OD x 16.4 മതിൽ 76 OD x 5 മതിൽ 155 OD x 25 മതിൽ
15.5 OD x 4.75 മതിൽ 24 OD x 4 മതിൽ 31 OD x 4 മതിൽ 41.5 OD x 4.94 മതിൽ 55 OD x 17.5 മതിൽ 76 OD x 8 മതിൽ 155 OD x 41.5 മതിൽ
16 OD x 1 മതിൽ 24 OD x 4 മതിൽ 31 OD x 5 മതിൽ 41.7 OD x 3.35 മതിൽ 55.2 OD x 5.2 മതിൽ 76 OD x 10 മതിൽ 160 OD x 10 മതിൽ
16 OD x 1 മതിൽ 24 OD x 4.38 മതിൽ 31 OD x 6 മതിൽ 41.7 OD x 6.85 മതിൽ 55.3 OD x 4 മതിൽ 76 OD x 11.5 മതിൽ 165 OD x 37 മതിൽ
16 OD x 1.5 മതിൽ 24 OD x 5.5 മതിൽ 31 OD x 8 മതിൽ 42 OD x 2 മതിൽ 55.7 OD x 8.35 മതിൽ 76 OD x 13 മതിൽ 165.5 OD x 6.25 മതിൽ
16 OD x 1.5 മതിൽ 24 OD x 6 മതിൽ 31 OD x 12 മതിൽ 42 OD x 3.75 മതിൽ 55.8 OD x 3.5 മതിൽ 76 OD x 17 മതിൽ 165.5 OD x 21.5 മതിൽ
16 OD x 1.65 മതിൽ 24 OD x 6 മതിൽ 31 OD x 12.15 മതിൽ 42 OD x 6.25 മതിൽ 56 OD x 2 മതിൽ 76.5 OD x 12.85 മതിൽ 168 OD x 16 മതിൽ
16 OD x 2 മതിൽ 24 OD x 6.3 മതിൽ 31 OD x 12.9 മതിൽ 42 OD x 7 മതിൽ 56 OD x 2.5 മതിൽ 76.6 OD x 21.8 മതിൽ 170 OD x 25 മതിൽ
16 OD x 2 മതിൽ 24 OD x 6.5 മതിൽ 31.2 OD x 3.2 മതിൽ 42 OD x 8 മതിൽ 56 OD x 4.25 മതിൽ 77 OD x 6.5 മതിൽ 172 OD x 31.5 മതിൽ
16 OD x 2 മതിൽ 24 OD x 7.5 മതിൽ 31.5 OD x 5.5 മതിൽ 42 OD x 8.5 മതിൽ 56 OD x 7 മതിൽ 77 OD x 9 മതിൽ 180 OD x 6 മതിൽ
16 OD x 3 മതിൽ 24 OD x 9.05 മതിൽ 31.8 OD x 6.15 മതിൽ 42 OD x 10 മതിൽ 56 OD x 8.5 മതിൽ 77 OD x 14 മതിൽ 180 OD x 33 മതിൽ
16 OD x 3 മതിൽ 24 OD x 9.75 മതിൽ 32 OD x 2 മതിൽ 42 OD x 11 മതിൽ 56 OD x 11.5 മതിൽ 77.5 OD x 13.5 മതിൽ 181 OD x 21.5 മതിൽ
16 OD x 3.5 മതിൽ 24.2 OD x 8.1 മതിൽ 32 OD x 2.25 മതിൽ 42 OD x 12 മതിൽ 56 OD x 12.5 മതിൽ 78 OD x 5.5 മതിൽ 185 OD x 15.5 മതിൽ
16 OD x 3.625 മതിൽ 24.3 OD x 5.8 മതിൽ 32 OD x 2.5 മതിൽ 42 OD x 12.5 മതിൽ 56 OD x 13 മതിൽ 78 OD x 18 മതിൽ 185 OD x 25 മതിൽ
16 OD x 4 മതിൽ 24.3 OD x 5.9 മതിൽ 32 OD x 3 മതിൽ 42 OD x 13.2 മതിൽ 56 OD x 15.75 മതിൽ 78 OD x 24 മതിൽ 186 OD x 23 മതിൽ
16 OD x 4.5 മതിൽ 24.5 OD x 2.55 മതിൽ 32 OD x 3.25 മതിൽ 42 OD x 13.5 മതിൽ 56 OD x 18.65 മതിൽ 78.5 OD x 13.25 മതിൽ 186.5 OD x 23.5 മതിൽ
16 OD x 5.1 മതിൽ 24.5 OD x 6.5 മതിൽ 32 OD x 3.85 മതിൽ 42 OD x 14 മതിൽ 56 OD x 19 മതിൽ 78.5 OD x 15.35 മതിൽ 187 OD x 23.5 മതിൽ
16 OD x 5.5 മതിൽ 24.5 OD x 8.65 മതിൽ 32 OD x 4.3 മതിൽ 42 OD x 15.9 മതിൽ 56 OD x 20.5 മതിൽ 79.8 OD x 3.9 മതിൽ 191 OD x 8.5 മതിൽ
16 OD x 5.65 മതിൽ 24.7 OD x 9.55 മതിൽ 32 OD x 4.55 മതിൽ 42 OD x 17.5 മതിൽ 56 OD x 21.2 മതിൽ 80 OD x 2 മതിൽ 194.5 OD x 11 മതിൽ
16.1 OD x 3.6 മതിൽ 24.8 OD x 9.8 മതിൽ 32 OD x 5 മതിൽ 42.3 OD x 8.85 മതിൽ 56 OD x 22.5 മതിൽ 80 OD x 3 മതിൽ 200 OD x 20.25 മതിൽ
16.2 OD x 3.35 മതിൽ 25 OD x 1.3 മതിൽ 32 OD x 6 മതിൽ 42.3 OD x 10.45 മതിൽ 56.4 OD x 3.5 മതിൽ 80 OD x 3 മതിൽ 201 OD x 11 മതിൽ
16.3 OD x 2.975 മതിൽ 25 OD x 2 മതിൽ 32 OD x 6.5 മതിൽ 42.3 OD x 13.3 മതിൽ 56.5 OD x 16 മതിൽ 80 OD x 4.5 മതിൽ 205 OD x 12.5 മതിൽ
16.4 OD x 3.05 മതിൽ 25 OD x 2.5 മതിൽ 32 OD x 6.5 മതിൽ 42.5 OD x 3 മതിൽ 56.6 OD x 4.65 മതിൽ 80 OD x 5 മതിൽ 205 OD x 12.5 മതിൽ
16.5 OD x 3.65 മതിൽ 25 OD x 3 മതിൽ 32 OD x 7 മതിൽ 42.8 OD x 9.15 മതിൽ 57 OD x 4.5 മതിൽ 80 OD x 6 മതിൽ 205 OD x 32.5 മതിൽ
16.5 OD x 4 മതിൽ 25 OD x 3.9 മതിൽ 32 OD x 8 മതിൽ 42.9 OD x 10.5 മതിൽ 57 OD x 9 മതിൽ 80 OD x 8 മതിൽ 206 OD x 35.25 മതിൽ
16.5 OD x 4.35 മതിൽ 25 OD x 4 മതിൽ 32 OD x 9 മതിൽ 43 OD x 4.75 മതിൽ 58 OD x 5 മതിൽ 80 OD x 9.5 മതിൽ 215 OD x 31.5 മതിൽ
16.5 OD x 6.75 മതിൽ 25 OD x 4.35 മതിൽ 32 OD x 9.9 മതിൽ 43 OD x 5 മതിൽ 58 OD x 8 മതിൽ 80 OD x 10 മതിൽ
16.6 OD x 2.8 മതിൽ 25 OD x 4.4 മതിൽ 32 OD x 10 മതിൽ 43 OD x 5.5 മതിൽ 58 OD x 10 മതിൽ 80 OD x 12.5 മതിൽ
16.8 OD x 3.5 മതിൽ 25 OD x 4.5 മതിൽ 32 OD x 12.5 മതിൽ 43 OD x 6.5 മതിൽ 58 OD x 11 മതിൽ 80 OD x 14.5 മതിൽ
16.8 OD x 5 മതിൽ 25 OD x 5 മതിൽ 32.4 OD x 2.05 മതിൽ 43 OD x 8 മതിൽ 58 OD x 13 മതിൽ 80 OD x 15 മതിൽ
17 OD x 1.2 മതിൽ 25 OD x 5.5 മതിൽ 32.5 OD x 2.25 മതിൽ 43 OD x 11 മതിൽ 58 OD x 14.25 മതിൽ 80 OD x 16.5 മതിൽ
17 OD x 2.5 മതിൽ 25 OD x 6 മതിൽ 32.5 OD x 3.5 മതിൽ 44 OD x 4 മതിൽ 58 OD x 16 മതിൽ 80 OD x 20 മതിൽ
17 OD x 2.5 മതിൽ 25 OD x 6.1 മതിൽ 32.5 OD x 6.2 മതിൽ 44 OD x 5.5 മതിൽ 59 OD x 3.5 മതിൽ 80 OD x 25.5 മതിൽ
17 OD x 3 മതിൽ 25 OD x 6.5 മതിൽ 32.5 OD x 12.75 മതിൽ 44.2 OD x 2.5 മതിൽ 59 OD x 7 മതിൽ 81 OD x 17.5 മതിൽ
17 OD x 3.25 മതിൽ 25 OD x 6.65 മതിൽ 32.9 OD x 6.15 മതിൽ 44.2 OD x 4.7 മതിൽ 59 OD x 7.5 മതിൽ 81.2 OD x 5.6 മതിൽ
17 OD x 4.4 മതിൽ 25 OD x 6.8 മതിൽ 33 OD x 1.75 മതിൽ 44.5 OD x 2 മതിൽ 59.8 OD x 12.15 മതിൽ 82 OD x 5 മതിൽ
17.4 OD x 4.7 മതിൽ 25 OD x 7 മതിൽ 33 OD x 1.95 മതിൽ 45 OD x 1 മതിൽ 60 OD x 1.1 മതിൽ 82 OD x 11 മതിൽ
17.5 OD x 3.5 മതിൽ 25 OD x 7.5 മതിൽ 33 OD x 3 മതിൽ 45 OD x 1.5 മതിൽ 60 OD x 2 മതിൽ 82.3 OD x 12.9 മതിൽ
17.8 OD x 4.15 മതിൽ 25 OD x 7.55 മതിൽ 33 OD x 4.25 മതിൽ 45 OD x 2 മതിൽ 60 OD x 3 മതിൽ 83 OD x 4 മതിൽ
18 OD x 1 മതിൽ 25 OD x 7.75 മതിൽ 33 OD x 5.5 മതിൽ 45 OD x 2 മതിൽ 60 OD x 3 മതിൽ 83.2 OD x 22.6 മതിൽ
18 OD x 1.5 മതിൽ 25 OD x 8.5 മതിൽ 33 OD x 6.5 മതിൽ 45 OD x 2.5 മതിൽ 60 OD x 4 മതിൽ 84 OD x 17 മതിൽ