ഫാബ്രിക്കേഷൻ സേവനങ്ങൾ

വ്യത്യസ്‌ത ആവശ്യങ്ങൾക്കും മുൻഗണനകൾക്കുമായി ഞങ്ങൾക്ക് വൈവിധ്യമാർന്ന ഫാബ്രിക്കേഷൻ സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയും.

ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന ഫാബ്രിക്കേഷൻ സേവനങ്ങൾ:

◆ നീളത്തിൽ മുറിക്കുക

◆ ടേണിംഗ്/മില്ലിംഗ്

◆ ഡ്രില്ലിംഗ്/ടാപ്പിംഗ്

◆ വെൽഡിംഗ്

◆ വളയുന്നു

◆ പഞ്ചിംഗ്

◆ അസംബ്ലി

◆ മിറ്റർ കട്ടിംഗ്

 

detail-(6)